loader image

תקנון האתר

תקנון האתר נכתב בלשון זכר, אך הוא פונה לשני המינים באופן שווה.

התקנון שלהלן הינו הסכם מחייב בינך (להלן: “הגולש” ו/או “הלקוח” ו/או “המזמין”) לבין NewMotion (להלן: “האתר”).

אתר “NewMotion“, בכתובת  https://www.shop.newmotionstudio.co.il/ משמש כחנות וירטואלית למכירת קבצים עבור מעצבי דיגטל וweb.

גלישה באתר מהווה הסכמה והתחייבות מצד הגולש, לכל פרטי התקנון שלהלן.

1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם האתר.

2. תנאי השימוש המופיעים באתר מפרטים את זכויות השימוש במוצרים הנמכרים באתר, הכוללים טקסטים, תמונות, קבצים וכל מרכיב ויזואלי וקניין רוחני. יובהר כי התנאים מחייבים את רוכש החומרים באופן אישי, ו/או את החברה המסמיכה אותו לרכוש מוצרים. חריגה מתנאים אלה עלולה לשמש עילה לתביעה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים.

3. כל חומר אשר קיים ומוצג באתר, הינו בבעלותה המלאה של הנהלת האתר, הן מהפן הויזואלי של החומר והן מפן הקניין הרוחני. הנהלת האתר מחזיקה בבלעדיות על כל חומר שהוא הכלול באתר. כל שימוש בחומרי האתר ללא אישור בכתב ומראש מהנהלת האתר, אסור בשימוש מסחרי ובשימוש אישי.

4. רכישת מוצר באתר, מקנה אך ורק רשיון שימוש במוצר ותו לא, ואינה מהווה העברת או מכירת הבעלות הרוחנית והקניינית לרוכש. בעלות זו נשארת באופן מוחלט ובלעדי בידי הנהלת האתר.

5. בעת רכישה מתחייב המזמין להזין את פרטיו האישיים המדויקים,  ביצוע רכישה מהווה הצהרה של המזמין כי כל הפרטים המוזנים על ידו הינם נכונים ומלאים. במידה ופרטי המזמין אינם מלאים, רישיון השימוש שלו במוצרי האתר הינו מוגבל עד להשלמת הפרטים.

6. ביצוע רכישה מהווה הסכמה מצד הרוכש לקבלת חומרים פרסומיים מהאתר ומגורמים המפרסמים דרכו, שישלחו על פי פרטי הכתובות שהזין בטופס הרכישה.

7. זכויות השימוש במוצרי האתר ניתנות אך ורק לרוכש אשר ששמו מופיע ברשיון השימוש, ומאפשרות לו שימוש אישי ו/או מסחרי. כל רכישה תותר בשימוש בודד בלבד. רישיון השימוש במוצרים הינו אישי באופן מוחלט, ואין כל צד היתר של העברה לגוף שלישי, הן באופן חינמי והן בכל תשלום שהוא. יובהר כי השם המופיע ברישיון השימוש הוא הוא בעל הרישיון, אשר זכות השימוש במוצרי האתר מותרת לו בלבד, ללא זיקה למשלם בפועל ו/או מבצע ההורדות ו/או מבצע תהליך הרכישה או חלקו.

8. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.   

9. בעל רשיון רשאי להשתמש במוצרים עבור לקוח אחד בלבד, באופן בו העברת החומרים ללקוח מתקיימת במתכונת אישית ויחידנית של בעל המקצוע מול הלקוח בלבד, ולא כמכירה ו/או העברה המונית של חומרי החנות לצד ג’, בכל צורות השימוש. כל רכישה תנוצל עבור שימוש בודד בלבד. רוכש המעוניין להשתמש בקובץ שרכש מהאתר עבור לקוח אחר או/ו באותו דף אנטרנט או/ו אותו אתר אנטרנט עבור אותו לקוח, ירכוש שוב את המוצר. כמו כן, העברת מוצרי האתר ללקוחות הרוכש אסורה.

10. בהזמנת חבילת רכישה, יותר השימוש בכל מוצרי החבילה לבעל הרישיון בלבד, ואין כל היתר לשימוש במוצרים שהורדו במסגרת החבילה, על ידי צדדים שאינם רשומים ברישיון השימוש. שימוש של כמה צדדים ברישיון יחיד, יתאפשר אך ורק על ידי קבלת חבילה מותאמת אישית מטעם האתר.

11. לאחר רכישת קופון תותר הורדת מוצרים מסוג GIF בלבד על חשבון הסכום הכלול בקופון. רוכש הקופון לא יהיה רשאי לרכוש קופון נוסף על חשבון הסכום הכלול בקופון הראשון.

12. הנהלת האתר עושה את המיטב מבחינתה על מנת לפרט בדיוק רב ככל האפשר את נתוני המוצרים, אך לעיתים יתכנו שיבושים. ולפיכך הנהלת האתר אינה לוקחת אחריות על איכות ירודה / מוצר מפוקסל / משקל מוצר שאינו תואם את המידות המצוינות בדף המוצר, וכל נתון שאינו תואם את פרטי הקובץ הנרכש. רכישת מוצר מהווה הסכמה לוויתור מראש על כל בקשת החזר כספי או תביעה משפטית בסוגיות אלו. החזר כספי יינתן בכפוף לרצונה הטוב של הנהלת האתר.

13. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות הורדה מהמחשב על ידי הרוכש, ותתאפשר מיד לאחר השלמת ואישור תהליך התשלום.  

14. פרטי הרוכש ישמרו בשרתי האתר אך ורק לצרכי התקשרות ומידע אישי. הנהלת האתר מתחייבת שלא תעביר כל פרט של הרוכש לצד שלישי. יחד עם זאת, בהינתן ונעשה שימוש פסול ואסור בחומרי האתר, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש ו/או להעביר את פרטי הרוכש לכל גורם רלוונטי, על פי שיקול דעתה.

15. האתר משתמש בקבצי עוגיות (COOKIES) לצרכי סטטיסטיקה וכדומה, וכן על מנת לדעת את מטרות הגולש והעדפותיו באתר, את אמצעי הגעה לאתר, הפניות וכדומה. בידי הגולש הבחירה לשנות אופציה זו על ידי הגדרת דפדפן הגלישה שבשימושו. הנהלת האתר מצידה מאבטחת את האתר על מנת לשמור על פרטיותו והגנה על פרטיו של הגולש.

16. הנהלת האתר משתדלת לעשות את המיטב על מנת לתפעל את המערכת באופן מאובטח, יעיל וחוויתי למשתמש. אולם, הנהלת האתר לא תחוייב לפצות את הלקוח על שום נזק שנגרם לו, הן נזק ישיר ו/או נזק עקיף, במקרים של תקלות צד שלישי, אשר ימנעו מהלקוח כניסה ורכישה או הורדה מהאתר או יחבלו בתהליך הגלישה ו/או הרכישה.

17. לאחר ביצוע התשלום מצד הרוכש לא תבוטל העסקה ולא ינתן כל החזר כספי מטעם האתר.

18. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל עיסקה שנעשתה ע”י הלקוח, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

19. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, בכל רגע שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקנון האתר, ואת מחירי המוצרים והחבילות המוצגים באתר. אין בחובת הנהלת האתר להודיע על כך מראש ללקוח.

20. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין תורה, או לחילופין בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית משפט המוסמך על פיו.

כתובת: דרוק 58, ירושלים  טל’: 058-3258614  מייל: 3d.newmotion@gmail.com

בקשה לשינוי צבע

לתשומת לב:

שינוי צבע אינו כרוך בתוספת תשלום. 
העלאת הקובץ עם הצבע המעודכן תתבצע תוך יום עסקים מיום ההזמנה. לאחר שהמוצר יעלה, נשלח התראה לכתובת המייל שלכם, ולאחר מכן תוכלו לבצע רכישה. 

אנימטורים?

רוצים להצטרף אלינו ולהתחיל למכור מוצרים?

פנו אלינו, נשמח להכיר :)